Încheierea căsătoriei

Încheierea căsătoriei

LOCUL ÎNCHEIERII CĂSĂTORIEI

La domiciliul sau reședința unuia dintre viitorii soți. Prin excepție, căsătoria se poate celebra, cu aprobarea primarului, de către un ofițer de stare civilă de la o altă primărie decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau își au reședința viitorii soți.

CONDIȚIILE DE FOND PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI

Consimțământul la căsătorie: căsătoria se încheie între bărbat și femeie prin consimțământul personal și liber al acestora
Vârsta matrimonială: căsătoria se poate încheia dacă viitori soți au împlinit vârsta de 18 ani. Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători cu încuviințarea instanței de tutelă.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI ÎNTRE CETĂȚENI ROMÂNI

 • CERTIFICATE MEDICALE PRENUPȚIALE, eliberate de medic, valabile 14 zile, inclusiv la data oficierii căsătoriei
 • ACTELE DE IDENTITATE, aflate în termen de valabilitate, inclusiv la data oficierii căsătoriei, în original și copii
 • CERTIFICATELE DE NAȘTERE în original și copii
 • SENTINȚA DE DIVORȚ DEFINITIVA SAU CERTIFICAT DE DECES, în original și copii, după caz.

Taxa:
Conform H.C.L. din 22 decembrie 2016, se instituie taxa pentru căsătorii, astfel:
– 50 lei, pentru zilele de sâmbăta și duminica
– 30 lei pentru zilele lucrătoare

ACTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIE ÎN CAZUL MINORULUI CARE A ÎMPLINIT 16 ANI

 • aviz medical, eliberat de medicul de familie, prealabil incuviintarii parintilor
 • dovada încuviințării părinților sau, după caz, al tutorelui, se face printr-o declarație dată la serviciul de stare civilă odată cu declarația de căsătorie. Dacă părinții locuiesc în altă localitate decât cea în care se va încheia căsătoria, încuviințarea se va da la serviciul de stare civilă din localitatea de domiciliul al acestora, care va fi trimisă serviciului de stare civilă competent pentru încheierea căsătoriei. În situația în care numai unul dintre părinți încuviințează căsătoria minorului, iar celălalt refuză să-și dea încuviințarea, va hotărî instanța de tutelă asupra acestei divergențe, având în vedere interesul superior al copilului. Dacă unul dintre părinți este decedat sau se află în imposibilitate de a-și manifesta voința (alienație, debilitate mintală, dispariție declarată prin hotărâre judecătorească, executarea unei pedepse privative de libertate, este pus sub interdicție sau decăzut din drepturile părintești) încuviințarea celuilalt părinte este suficientă. În cazul în care autoritatea părintească este exercitată de un singur părinte este suficientă încuviințarea acestuia. Dacă nu există nici părinți nici tutore care să poată încuviința căsătoria, este necesară încuviințarea persoanei sau a autorității care a fost abilitată să exercite drepturile părințești. În cazul în care părinții sunt divorțați este necesar consimțământul ambilor părinți. Declarația se poate da și în formă autentificată la  notar. În situația în care declarația este dată în fața unui notar public străin, aceasta va trebui apostilată sau supralegalizată, după caz.
 • autorizarea instanței de tutelă în a cărei circumscripție  își are domiciliul minorul
 • certificate medicale prenupțiale, eliberate de medic
 • actele de identitate în original și copii
 • certificatele de naștere, în original și copii
 • acte din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul

ACTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIILE MIXTE

I.   pentru soțul cetățean român:

 • CERTIFICAT MEDICAL PRENUPȚIAL, eliberate de medic. Termenul de valabilitate este de 14 zile, inclusiv la data oficierii căsătoriei;
 • ACTUL DE IDENTITATE, în original si copie;
 • CERTIFICATUL DE NAȘTERE, în original și copie;
 • ACTUL DE DESFACERE/ÎNCETARE a căsătoriei anterioare, dacă este cazul, respectiv Sentința de divorț definitivă sau certificat de deces.

II. pentru soțul cetățean străin:

 • PAȘAPORTUL (viza să fie în termen, inclusiv la data oficierii căsătoriei, acolo unde este cazul), sau UN DOCUMENT DE IDENTITATE VALABIL, original si copie;
 • ADEVERINȚĂ DE CUTUMĂ, care se solicită de la ambasada țării respective la București din care să rezulte că cetățeanul străin îndeplinește condițiile de fond din țara sa pentru a se putea căsători în România sau, după caz, de la autoritățile competente din țara de origine, caz în care va fi apostilată/supralegalizată, după caz;
 • DECLARAȚIE DATĂ LA UN NOTAR PUBLIC DIN ROMÂNIA, din care să rezulte că îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională pentru încheierea căsătoriei în România;
 • CERTIFICATUL DE NAȘTERE al viitorului soț străin, apostilat sau supralegalizat, după caz, tradus și legalizat în România de un notar public sau EXTRAS MULTILINGV pentru cetățenii țărilor semnatare a Convenției de la Viena la 8 septembrie 1976;
 • CERTIFICAT PRENUPȚIAL, eliberat de un medic din România, valabil 14 zile, inclusiv la data oficierii căsătoriei;
 • SENTINȚA DE DIVORȚ DEFINITIVĂ SAU CERTIFICATUL DE DECES, apostilate/supralegalizate, dacă este cazul, va fi tradusă și legalizată de un notar public din România.

Nota: Instituția care eliberează ADEVERINȚA DE CUTUMĂ diferă de la o țară la alta. Pentru informații suplimentare vă adresați la Serviciul de stare civilă, sau tel. 0260/550610, int. 151, 290, 267.

ACTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIILE ÎNCHEIATE ÎNTRE UN CETĂȚEAN ROMÂN ȘI UN CETĂȚEAN DIN REP. MOLDOVA

I.   pentru soțul cetățean român:

 • CERTIFICAT MEDICAL PRENUPȚIAL, eliberate de medic;
 • ACTUL DE IDENTITATE, în original si copii
 • CERTIFICATUL DE NAȘTERE, în original și copie
 • SENTINȚA DE DIVORȚ definitivă și irevocabilă, SAU CERTIFICAT DE DECES, dacă este cazul

II. pentru soțul cetățean moldovean:

 • PAȘAPORTUL (viza să fie în termen, inclusiv la data oficierii căsătoriei)
 • CERTIFICAT DE STARE CIVILĂ eliberat de Ministerul Dezvoltării Informaționale al Rep. Moldova sau de către funcționarii consulari ai misiunii diplomatice și consulare ai Rep. Moldova, în colaborare cu instituția menționată cu termen de valabilitate maxim 3 luni,
 • DECLARAȚIE DATĂ LA UN NOTAR PUBLIC DIN ROMÂNIA, din care să rezulte că îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională pentru încheierea căsătoriei în România
 • CERTIFICATUL DE NAȘTERE al viitorului soț străin,
 • CERTIFICAT PRENUPȚIAL, eliberat de un medic din România
 • Sentința de divorț definitivă și irevocabilă sau certificatul de deces al soțului decedat, tradusă și legalizată de un notar public din România, dacă este cazul

ACTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIILE ÎNCHEIATE ÎNTRE UN CETĂȚEAN ROMÂN ȘI UN CETĂȚEAN DIN ITALIA

I.   pentru soțul cetățean român:

 • CERTIFICAT MEDICAL PRENUPȚIAL, eliberate de medic;
 • ACTUL DE IDENTITATE, în original si copii
 • CERTIFICATUL DE NAȘTERE, în original și copie
 • SENTINȚA DE DIVORȚ definitivă și irevocabilă, SAU CERTIFICAT DE DECES, dacă este cazul

II. pentru soțul cetățean italian:

 • PAȘAPORTUL (viza să fie în termen, inclusiv la data oficierii căsătoriei)
 • CERTIFICAT DE CUTUMĂ eliberat de Ambasada Italiei la București
 • DECLARAȚIE DATĂ LA UN NOTAR PUBLIC DIN ROMÂNIA, din care să rezulte că îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională pentru încheierea căsătoriei în România
 • CERTIFICATUL DE NAȘTERE al viitorului soț străin,
 • CERTIFICAT PRENUPȚIAL, eliberat de un medic din România
 • Sentința de divorț definitivă și irevocabilă sau certificatul de deces al soțului decedat, tradusă și legalizată de un notar public din România, dacă este cazul

ACTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIILE ÎNCHEIATE ÎNTRE UN CETĂȚEAN ROMÂN ȘI UN CETĂȚEAN DIN REP. SLOVACĂ

I.   pentru soțul cetățean român:

 • CERTIFICAT MEDICAL PRENUPȚIAL, eliberate de medic;
 • ACTUL DE IDENTITATE, în original si copii
 • CERTIFICATUL DE NAȘTERE, în original și copie
 • SENTINȚA DE DIVORȚ definitivă și irevocabilă, SAU CERTIFICAT DE DECES, dacă este cazul

II. pentru soțul cetățean slovac:

 • PAȘAPORTUL (viza să fie în termen, inclusiv la data oficierii căsătoriei)
 • CERTIFICAT DE CFUTUMĂ nu se mai eliberează din 1 februarie 2006. Cetățeanul slovac poate solicita de la Oficiul Registrului din Rep. Slovacă sau de la misiunile diplomatice din străinătate emiterea unei Adeverințe prin care se confirmă că Rep Slovacă nu emite certificat privind statutul civil al cetățeanului la încheierea căsătoriei în străinătate
 • DECLARAȚIE DATĂ LA UN NOTAR PUBLIC DIN ROMÂNIA, din care să rezulte că îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională pentru încheierea căsătoriei în România
 • CERTIFICATUL DE NAȘTERE al viitorului soț străin,
 • CERTIFICAT PRENUPȚIAL, eliberat de un medic din România
 • Sentința de divorț definitivă și irevocabilă sau certificatul de deces al soțului decedat, tradusă și legalizată de un notar public din România, dacă este cazul

ACTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIILE ÎNCHEIATE ÎNTRE UN CETĂȚEAN ROMÂN ȘI UN CETĂȚEAN DIN UCRAINA

I.   pentru soțul cetățean român:

 • CERTIFICAT MEDICAL PRENUPȚIAL, eliberate de medic;
 • ACTUL DE IDENTITATE, în original si copii
 • CERTIFICATUL DE NAȘTERE, în original și copie
 • SENTINȚA DE DIVORȚ definitivă și irevocabilă SAU CERTIFICAT DE DECES, dacă este cazul

II. pentru soțul cetățean ucrainean:

 • PAȘAPORTUL (viza să fie în termen, inclusiv la data oficierii căsătoriei)
 • DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE, legalizată de către reprezentantul diplomatic, oficiul consular al Ucrainei sau notar, prin care se confirmă că persoana în cauză nu este căsătorită, cu termen da valabilitate maxim 3 luni
 • DECLARAȚIE DATĂ LA UN NOTAR PUBLIC DIN ROMÂNIA, din care să rezulte că îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională pentru încheierea căsătoriei în România
 • CERTIFICATUL DE NAȘTERE al viitorului soț străin,
 • CERTIFICAT PRENUPȚIAL, eliberat de un medic din România
 • Sentința de divorț definitivă și irevocabilă sau certificatul de deces al soțului decedat, dacă este cazul, tradusă și legalizată de un notar public din România

ACTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIILE ÎNCHEIATE ÎNTRE UN CETĂȚEAN ROMÂN ȘI UN CETĂȚEAN DIN ELVEȚIA

I.   pentru soțul cetățean român:

 • CERTIFICAT MEDICAL PRENUPȚIAL, eliberate de medic;
 • ACTUL DE IDENTITATE, în original si copii
 • CERTIFICATUL DE NAȘTERE, în original și copie
 • SENTINȚA DE DIVORȚ definitivă și irevocabilă SAU CERTIFICAT DE DECES, dacă este cazul

II. pentru soțul cetățean elevețian:

 • PAȘAPORTUL (viza să fie în termen, inclusiv la data oficierii căsătoriei)
 • CERTIFICAT DE CAPACITATE MATRIMONIALĂ, apostilat, eliberat de autoritățile din Elveția, cu termen da valabilitate maxim 3 luni
 • DECLARAȚIE DATĂ LA UN NOTAR PUBLIC DIN ROMÂNIA, din care să rezulte că îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională pentru încheierea căsătoriei în România
 • CERTIFICATUL DE NAȘTERE al viitorului soț străin, apostilat, tradus și legalizat la un notar public din în România
 • CERTIFICAT PRENUPȚIAL, eliberat de un medic din România
 • Sentința de divorț definitivă și irevocabilă sau certificatul de deces al soțului decedat, traduse și legalizate de un notar public din România

ACTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIILE ÎNCHEIATE ÎNTRE UN CETĂȚEAN ROMÂN ȘI UN CETĂȚEAN DIN REP. CEHĂ

I.   pentru soțul cetățean român:

 • CERTIFICAT MEDICAL PRENUPȚIAL, eliberate de medic;
 • ACTUL DE IDENTITATE, în original si copii
 • CERTIFICATUL DE NAȘTERE, în original și copie
 • SENTINȚA DE DIVORȚ definitivă și irevocabilă SAU CERTIFICAT DE DECES, dacă este cazul

II. pentru soțul cetățean ceh:

 • PAȘAPORTUL (viza să fie în termen, inclusiv la data oficierii căsătoriei)
 • CERTIFICAT DE STARE CIVILĂ eliberat de autoritățile de stare civilă din Rep. Cehă, tradus și legalizat de un notar public din România, cu termen de valabilitate maxim 3 luni
 • DECLARAȚIE DATĂ LA UN NOTAR PUBLIC DIN ROMÂNIA, din care să rezulte că îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională pentru încheierea căsătoriei în România
 • CERTIFICATUL DE NAȘTERE al viitorului soț străin tradus și legalizat la un notar public din în România
 • Sentința de divorț definitivă și irevocabilă sau certificatul de deces al soțului decedat, traduse și legalizate de un notar public din România

ACTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIILE ÎNCHEIATE ÎNTRE UN CETĂȚEAN ROMÂN ȘI UN CETĂȚEAN DIN ARABIA SAUDITĂ

I.   pentru soțul cetățean român:

 • CERTIFICAT MEDICAL PRENUPȚIAL, eliberate de medic;
 • ACTUL DE IDENTITATE, în original si copii
 • CERTIFICATUL DE NAȘTERE, în original și copie
 • SENTINȚA DE DIVORȚ definitivă și irevocabilă SAU CERTIFICAT DE DECES, dacă est cazul

II. pentru soțul cetățean saudit:

 • PAȘAPORTUL (viza să fie în termen, inclusiv la data oficierii căsătoriei, acolo unde este cazul)
 • DOVADĂ PRIVIND APROBAREA CĂSĂTORIEI eliberată de Ambasada Regatului Arabiei Saudite la București, cu termen de valabilitate maxim 3 luni
 • DECLARAȚIE DATĂ LA UN NOTAR PUBLIC DIN ROMÂNIA, din care să rezulte că îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională pentru încheierea căsătoriei în România
 • CERTIFICATUL DE NAȘTERE al viitorului soț străin, supralegalizat, tradus și legalizat la un notar public din în România;
 • CERTIFICAT PRENUPȚIAL, eliberat de un medic din România
 • Sentința de divorț definitivă și irevocabilă sau certificatul de deces al soțului decedat, traduse și legalizate de un notar public din România

ACTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIILE ÎNCHEIATE ÎNTRE UN CETĂȚEAN ROMÂN ȘI UN CETĂȚEAN DIN R.F. GERMANIA

I.   pentru soțul cetățean român:

 • CERTIFICAT MEDICAL PRENUPȚIAL, eliberate de medic;
 • ACTUL DE IDENTITATE, în original si copii
 • CERTIFICATUL DE NAȘTERE,  în original și copie
 • SENTINȚA DE DIVORȚ definitivă și irevocabilă SAU CERTIFICAT DE DECES, dacă este cazul

II. pentru soțul cetățean german:

 • PAȘAPORTUL sau ACTUL DE IDENTITATE
 • CERTIFICATUL DE CAPACITATE DE CĂSĂTORIE, apostilat, eliberat de ofițerul de stare civilă competent din Germania, tradus și legalizat de un notar public din România, cu termen de valabilitate maxim 3 luni
 • DECLARAȚIE DATĂ LA UN NOTAR PUBLIC DIN ROMÂNIA, din care să rezulte că îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională pentru încheierea căsătoriei în România
 • CERTIFICATUL DE NAȘTERE al viitorului soț străin, apostilat, tradus și legalizat la un notar public din în România
 • CERTIFICAT PRENUPȚIAL, eliberat de un medic din România
 • Sentința de divorț definitivă și irevocabilă sau certificatul de deces al soțului decedat, traduse și legalizate de un notar public din România

ACTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIILE ÎNCHEIATE ÎNTRE UN CETĂȚEAN ROMÂN ȘI UN CETĂȚEAN DIN OLANDA

I.   pentru soțul cetățean român:

 • CERTIFICAT MEDICAL PRENUPȚIAL, eliberate de medic;
 • ACTUL DE IDENTITATE, în original si copii
 • CERTIFICATUL DE NAȘTERE, în original și copie
 • SENTINȚA DE DIVORȚ definitivă și irevocabilă SAU CERTIFICAT DE DECES, dacă este cazul

II. pentru soțul cetățean olandez:

 • PAȘAPORTUL sau ACTUL DE IDENTITATE
 • DOVADĂ DE CUTUMĂ eliberată de Ambasada Olandei la București, cu termen de valabilitate maxim 3 luni
 • DECLARAȚIE DATĂ LA UN NOTAR PUBLIC DIN ROMÂNIA, din care să rezulte că îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională pentru încheierea căsătoriei în România
 • CERTIFICATUL DE NAȘTERE al viitorului soț străin, apostilat, tradus și legalizat la un notar public din în România
 • CERTIFICAT PRENUPȚIAL, eliberat de un medic din România
 • Sentința de divorț definitivă și irevocabilă sau certificatul de deces al soțului decedat, traduse și legalizate de un notar public din România

Nota:
Pentru cetățenii olandezi care se stabilesc într-o altă țară sunt scoși din evidențele stării civile din Olanda, drept pentru care, după data de la care au fost scoși din evidență, aceștia nu mai pot primi un atestat al stării lor civile de la autoritățile olandeze, ei fiind îndrumați spre autoritățile țărilor în care s-au stabilit. Astfel, în cazul în care cetățenii olandezi doresc să se căsătorească în România și care fac dovada șederii pe teritoriul României cu un document emis de ORI, vor depune la dosarul de căsătorie DECLARAȚIA NOTARIALĂ pe proprie răspundere, din care să rezulte că nu mai au o altă căsătorie încheiată și nedesfăcută.

ACTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIILE ÎNCHEIATE ÎNTRE UN CETĂȚEAN ROMÂN ȘI UN CETĂȚEAN DIN ISRAEL

I.   pentru soțul cetățean român:

 • CERTIFICAT MEDICAL PRENUPȚIAL, eliberate de medic;
 • ACTUL DE IDENTITATE, în original si copii
 • CERTIFICATUL DE NAȘTERE, în original și copie
 • SENTINȚA DE DIVORȚ definitivă și irevocabilă SAU CERTIFICAT DE DECES, dacă este cazul

II. pentru soțul cetățean israelian:

 • PAȘAPORTUL (viza să fie în termen, inclusiv la data oficierii căsătoriei, acolo unde este cazul)
 • EXTRAS DE ÎNREGISTRARE DE STARE CIVILĂ sau EXTRAS DIN EVIDENȚELE POPULAȚIEI, ambele eliberate de Ministerul de interne, cu termen de valabilitate maxim 3 luni.
 • DECLARAȚIE DATĂ LA UN NOTAR PUBLIC DIN ROMÂNIA, din care să rezulte că îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională pentru  încheierea căsătoriei în România
 • CERTIFICATUL DE NAȘTERE al viitorului soț străin, apostilat, tradus și legalizat la un notar public din în România
 • CERTIFICAT PRENUPȚIAL, eliberat de un medic din România
 • Sentința de divorț definitivă și irevocabilă sau certificatul de deces al soțului decedat, traduse și legalizate de un notar public din România

ACTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIILE ÎNCHEIATE ÎNTRE UN CETĂȚEAN ROMÂN ȘI UN CETĂȚEAN DIN REP. CUBA

I.   pentru soțul cetățean român:

 • CERTIFICAT MEDICAL PRENUPȚIAL, eliberate de medic;
 • ACTUL DE IDENTITATE, în original si copii
 • CERTIFICATUL DE NAȘTERE, în original și copie
 • SENTINȚA DE DIVORȚ definitivă și irevocabilă SAU CERTIFICAT DE DECES, dacă este cazul

II. pentru soțul cetățean cubanez:

 • PAȘAPORTUL (viza să fie în termen, inclusiv la data oficierii căsătoriei)
 • Certificat/Declarația de celibat eliberată de către autoritățile locale competente, fie Declarație de celibat emisă de Ambasada Republicii Cuba la București, cu termen de valabilitate maxim 3 luni.
 • DECLARAȚIE DATĂ LA UN NOTAR PUBLIC DIN ROMÂNIA, din care să rezulte că îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională pentru încheierea căsătoriei în România
 • CERTIFICATUL DE NAȘTERE al viitorului soț străin, supralegalizat, tradus și legalizat în Cuba la Ministerul de Externe;
 • CERTIFICAT PRENUPȚIAL, eliberat de un medic din România
 • Sentința de divorț definitivă și irevocabilă sau certificatul de deces al soțului decedat, traduse și legalizate de un notar public din România

ACTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIILE ÎNCHEIATE ÎNTRE UN CETĂȚEAN ROMÂN ȘI UN CETĂȚEAN DIN INDIA

I.   pentru soțul cetățean român:

 • CERTIFICAT MEDICAL PRENUPȚIAL, eliberate de medic;
 • ACTUL DE IDENTITATE, în original si copii
 • CERTIFICATUL DE NAȘTERE, în original și copie
 • SENTINȚA DE DIVORȚ definitivă și irevocabilă SAU CERTIFICAT DE DECES, dacă este cazul

II. pentru soțul cetățean indian:

 • PAȘAPORTUL (viza să fie în termen, inclusiv la data oficierii căsătoriei)
 • DOVADA obținută prin hotărârea emisă de Instanțele de Judecată din India, apostilată de Ministerul Afacerilor Externe din India
 • DECLARAȚIE DATĂ LA UN NOTAR PUBLIC DIN ROMÂNIA, din care să rezulte că îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională pentru încheierea căsătoriei în România
 • CERTIFICATUL DE NAȘTERE al viitorului soț străin, apostilat, tradus și legalizat în Româniap;
 • CERTIFICAT PRENUPȚIAL, eliberat de un medic din România
 • Sentința de divorț definitivă și irevocabilă sau certificatul de deces al soțului decedat, dacă este cazul, traduse și legalizate de un notar public din România
Sari la conținut